+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

ELW - EMVE Lean Way

Varför LEAN?

ELW - EMVE Lean Way

Varför LEAN?

ELW - EMVE Lean Way

Varför LEAN?

ELW – EMVE Lean Way
Varför LEAN?

Vi på EMVE har med gemensamma krafter och kunskap beslutat att framöver arbeta efter principerna inom LEAN, men på vårt eget sätt, vi kallar detta, EMVE Lean Way – ELW.

Målsättningen med vårt Leanarbete är att skapa, bibehålla och förstärka ett långvarigt förtroende för EMVE som varumärke. Vårt arbetssätt ska präglas av stolthet, både externt och internt.

Vi ska vara ett världsledande varumärke och ständigt utveckla våra produkter och vårt arbetssätt.

För att åstadkomma detta krävs att:
• Hela företaget har en gemensam bild av produkter, ansvar, kvalitet och kunder.
• Alla arbetar mot samma mål, så att vi alltid har nöjda och återkommande slutkunder.

Vi ska vara ett världsledande varumärke och ständigt utveckla våra produkter och vårt arbetssätt.

VÄRDERINGAR

Med kund och säkerhet i fokus

Målet att vara världsledande genom våra produkter och personal skapar en gemensam riktning och struktur. Vi har valt att utgå från värderingar som sätter kund och säkerhet i fokus, såväl externt som internt. Våra medarbetare skall vara i fokus och utveckla ett stort intresse för företaget och ELW. EMVE skall stå för utveckling i framkant med högt uppsatta mål.

Vi arbetar för ett hållbart företagande där lönsamhet, miljöhänsyn och ett socialt engagemang förenas.

Vision:
Genom service och produkter i världsklass
skall EMVE vara kundens naturliga val.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER

EMVE strävar efter långsiktiga relationer
med personal och kunder

Genom att attrahera duktiga medarbetare som stannar länge och vårdar våra kundrelationer, blir vi kundernas återkommande och naturliga val. Den samhörighet företaget har med både medarbetare och kunder är familjär. Vi är alla en del av familjen EMVE.

Det är viktigt för oss att värna det lokala näringslivet och att vara en väsentlig del av Åstorps kommun. Företaget har verkat länge och vill fortsätta att interagera med både samhälle, miljö och partners.

Vi är nöjda först när vi hittar säkra lösningar som förbättrar för samtliga aktörer och samarbetspartners.

EFFEKTIVA ARBETSFLÖDEN

Tydlighet och rätt information

En förutsättning för effektiva arbetsflöden är att rätt person har rätt information vid rätt tillfälle. Genom korrekta underlag internt och kontinuerlig kommunikation med kunder elimineras missförstånd. Därför arbetar vi systematiskt och målmedvetet med att utveckla och förfina vårt informationsflöde.

PRINCIPER

Standardiserat arbetssätt

Vi arbetar med att identifiera och optimera vårt arbetssätt så att detta blir vårt normalläge. Detta är en stor utmaning då vi i många fall tillverkar enstycksmaskiner. Det blir därför nödvändigt att identifiera de delar av våra arbetsprocesser som kan optimeras.

Visualisering

Vårt arbete med daglig styrning och pulstavlor, tydliggör och visualiserar avvikelser. På så sätt kan vi dokumentera avvikelser när de uppstår och åtgärda dem innan de får konsekvenser och blir till återkommande problem.

Eliminering av slöserier

Genom att visualisera slöseri ökar vi vår effektivitet och flexibilitet. Vi utmanar våra befintliga rutiner och arbetssätt för att upptäcka och reducera slöserier. Vi fokuserar på att skapa utrymme för vårt värdeskapande arbete – att utveckla och tillverka maskiner som ger oss och våra kunder konkurrensfördelar.

Ständiga förbättringar

Arbetet med att identifiera avvikelser syftar till ett kontinuerligt lärande, effektivare
processer och ständiga förbättringar som borgar för en fortsatt utveckling mot vår vision.

Långsiktighet

EMVE har en tradition av att arbeta långsiktigt både gentemot kunder, medarbetare och samhälle. Minimal miljöpåverkan och maximal säkerhet står alltid i fokus och är en förutsättning för vårt fortsatta arbete att vara en hållbar och pålitlig partner.

Hållbart företagande

Genom hållbart företagande sparar vi både våra egna och kundens resurser.
Det handlar både om hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Vårt mål är att maximera den positiva påverkan och minimera negativ påverkan på miljö, samhälle och människa.